อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 29 พ.ย. 61

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอัคคีภัย โดยมี ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการอบรม ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการผจญเพลิง และการกู้ภัย เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น การอพยพหนีไฟขั้นต้น และฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และสารเคมีดับเพลิง โดยในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้รับความร่วมมือจากงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ในการให้คำแนะนำและร่วมฝึกซ้อม เพื่อให้ทราบบทบาท ลำดับ และวิธีดำเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม คือศูนย์ COSHEM และธนาคารไทยพาณิชย์  การอบรมมีขึ้นตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Views : 133
Please follow and like us: