IL SHORT COURSE “Brain Based Learning” วันที่ 21 กันยายน 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมในหัวข้อ “Brain Based Learning”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื้อหาการอบรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ BBL มีหลักการอย่างไร , การทำงานของสมองสองซีกกับการเรียนรู้ , แบบการเรียนรู้ (Learning Style) , ระบบประสาทกับการเรียนรู้แบบ BBL และ BBL จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 65
Please follow and like us: