เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ข่าวประกาศ

ถ้าคุณต้องการผู้นำทางด้านการศึกษา นวัตกรสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา หรือนักการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)” สอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ตัวอย่างรายวิชาเรียน อาทิ ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ทางสะเต็มศึกษา การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา เป็นต้น

อีกทั้ง ทางสถาบันฯ ขอแนะนำหลักสูตรใหม่! จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (ภาคพิเศษ)

📩 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th
ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท https://bit.ly/3IdmMkl
รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก http://bit.ly/3xasnl5
ติดต่อสอบถามโทร 📞 02 441 9729
หรือติดต่อประธานหลักสูตร 📨 namkang.sri@mahidol.edu

Views : 222 views