หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

อบรม/บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายพิเศษและทำ Workshop ด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะและสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ ร่วมกับ คุณธัญลักษณ์ อิงควระ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ให้กับ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสมรรถนะนักศึกษาทางวิชาการก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 87 views