ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4.0 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัทภาพการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 24 ส.ค. 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4.0 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัทภาพการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ วันที่ 24 ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุม MC232 มุม B ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

Views : 6 views