วิทยากรโครงการสัมมนา “แนวทางการจัดการเรียนรู้การบูรณาการ STEM สู่โครงงานจาก Microbit อย่างสร้างสรรค์” ประจำปี 2565 วันที่ 8 ตุลาคม 2565

อบรม/บริการวิชาการ

คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้การบูรณาการ STEM สู่โครงงานจาก Microbit อย่างสร้างสรรค์” ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางในการจัดการเรียนรู้การบูรณาการ STEM สู่การทำโครงงาน Microbit อย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของวิชาปัญหาและแนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษา (Seminar in Problems and Trends of Educational Technology) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Views : 95 views