วิทยากรบรรยายหัวข้อ”การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 17 พ.ย. 64

อบรม/บริการวิชาการ

คุณพิชามญชุ์ กาหลง นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในรายวิชา 9121103 ความเป็นพลเมือง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ กรณีศึกษาการทุจริตและบทลงโทษ” ในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Team) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

Views : 17 views