โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ซึ่งมีกิจกรรม Mangrove Survivor , คณิตคิดสนุก , พื้นผิวมหัศจรรย์ , ถอดรหัส และ Roller Coaster นักเรียนที่เข้าอบรมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งในแต่ละกิจกรรม เป็นงานวิจัยของวิทยากร และนำมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่าย ในรูปแบบการเล่นเกมส์ การทดลอง การได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งงานกันทำภายในทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จกับภารกิจในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

Views : 31
Please follow and like us: