โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

อบรม/บริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STEM Education

Views : 34
Please follow and like us: