STEM & Robotics Camp สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วชิราวุธวิทยาลัย วันที่ 11 ธันวาคม 2565

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp : คอร์สปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สําหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 (Fundamental Micro: Bit and its Applications for Science Projects #2)” สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์ อาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 ทิศทาง ได้แก่ 1) หุ่นยนต์ (Robots) 2) อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things) หรือ IoT และ 3) วิทยาศาสตร์ (Science) โดยกิจกรรม “คอร์สปูพื้นฐานไมโครบิตและการประยุกต์ใช้สําหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 (Fundamental micro: bit and its Applications for Science Projects # 2)” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ผู้เรียนจะได้ทําความเข้าใจและฝึกฝนการเขียนโค้ดชุดคําสั่ง เพื่อใช้ Microcontroller ในการควบคุมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้กระบวนการรูปแบบ Active learning for STEM & Robotics เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การเป็นผู้เรียนแห่งยุคปัญญาประดิษฐ์  ณ ห้องอเนกประสงค์ 1-2 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2565

Views : 40 views