เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รร.สตรีวิทยา ๒ 30-31 พฤษภาคม 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 โดยมี รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย และ ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท จากนั้นน้อง ๆ สนุกกับกิจกรรมฟิสิกส์กับการออกแบบ โดย ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส กิจกรรมการหาปริมาณไอโอดีนในเกลือ โดย ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม และปิดท้ายกิจกรรมในวันแรกด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 2 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมใช้เชาว์ปัญญาในการถอดรหัสจากตัวเลข และภาพ โดย คุณคณิต ครุฑขุนทด ต่อด้วยกิจกรรมอาณาจักรมด โดย ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย สำหรับช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ Silica Aerogel ในหัวข้อ Nano House โดย ดร.อาทร นกแก้ว และปิดท้ายด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดโครงการ

Views : 91
Please follow and like us: