โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2562

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี และ อาจารย์ ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรม ในหัวข้อ English in workplace ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี Theme ดังนี้ The voice, Hangout เม้ามอย, English in Avenger และ LBCB เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุม IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 34
Please follow and like us: