วิทยากรหัวข้อ “Social Presence and Media Richness during Pandemic” ในการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 วันที่ 31 มีนาคม 2564

อบรม/บริการวิชาการ

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “Social Presence and Media Richness during Pandemic” ในการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 ในธีม “Knowledge Management (KM) New Normal” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 18 views