โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” คอร์สปูพื้นฐานไมโครบิตและการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 (The Fundamental micro:bit and its Applications for Science Projects #3) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

shortcourse
Views : 135 views