หน้า 2 จาก 7

          สัตว์ในกลุ่มไพรเมตมีวิวัฒนาการแยกออกเป็นสองสาย ได้แก่ โพรซิเมียน (prosimian) ดังแสดงด้วยเส้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มไพรเมตกลุ่มแรกๆที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ ได้แก่ นางอายหรือลิงลม และลิงทาร์ซิเออร์ (tarsier monkey)  ไพรเมตอีกสายหนึ่งคือ แอนโทรพอยด์ (anthropoid) ดังแสดงด้วยเส้นสีเทา ได้แก่ ลิงมีหาง ลิงไม่มีหางและมนุษย์           

          ลิงมีหาง สามารถแยกเป็นลิงโลกใหม่และลิงโลกเก่าซึ่งแตกต่างกันในการใช้หางเพื่อห้อยโหน ลิงโลกใหม่เป็น กลุ่มที่ใช้หางในการห้อยโหนได้ เช่น ลิงสไปเดอร์ (spider monkey) ลิงทาร์มาริน (tarmarins) เป็นต้น ส่วนลิงโลกเก่านั้นไม่สามารถใช้หางในการห้อยโหนได้ เช่น ลิงกัง ลิงแสม ลิงบาบูน เป็นต้น

          ลิงไม่มีหางหรือเอพ (ape) มีสายวิวัฒนาการมาจากลิงโลกเก่า แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ชะนี อุรังอุตัง กอริลล่า และชิมแพนซี จากการศึกษาสารพันธุกรรมทำให้เราทราบว่า เอพแอฟริกา ได้แก่ กอริลล่าและชิมแพนซีนั้นมีความใกล้ชิดทางสายวิวัฒนาการกับมนุษย์มากกว่าเอพเอเชีย ซึ่งได้แก่ ชะนีและอุรังอุตัง ซึ่งมีจำนวนโครโมโซม 48 อัน ในขณะที่มนุษย์มี 46 อัน โดยเฉพาะชิมแพนซีนั้น มีหมู่เลือด ABO เช่นเดียวกับมนุษย์ และจากหลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุลพบว่าดีเอ็นเอของมนุษย์มีความคล้ายกันกับชิมแพนซีถึง 98.4% นอกจากนี้หลักฐานดังกล่าวยังทำให้สันนิษฐานได้ว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ วิวัฒนาการแยกจากลิงไม่มีหางเมื่อประมาณ 7.5-4 ล้านปีที่ผ่านมา

          จากการศึกษาและเปรียบเทียบจีโนมของสิ่งมีชีวิต ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณหาระยะเวลาโดยประมาณที่สัตว์ในกลุ่มไพรเมตมีวิวัฒนาการแยกออกจากกัน ดังแสดงในภาพด้านล่าง

หมายเหตุ : หมายเลข แสดงระยะเวลา (ล้านปี) ที่ผ่านมาแล้ว เช่น ที่ 83 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเหล่านี้มีบรรพบุรุษร่วมกัน จากนั้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปจึงมีการแยกสายวิวัฒนาการออกจากกันเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มสิ่งมีชีวิตได้แก่ กระแตและลีเมอร์บิน (กลุ่มด้านล่าง) แยกออกจากบรรพบุรุษเมื่อ 81 ล้านปีที่ผ่านมา และสิ่งมีชีวิตที่เหลือ (กลุ่มด้านบนทั้งหมด) แยกออกจากบรรพบุรุษเมื่อ 77 ล้านปีที่ผ่านมา จากนั้นก็มีการแยกสายวิวัฒนาการออกเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆต่อไป

(ข้อมูลจาก วารสาร Science (2007) 316: 216-221.)

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7