โครงการ รักษ์ต้นไม้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 11 มกราคม 2562

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ทำกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ รักษ์ต้นไม้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นสมุนไพร หลากหลายชนิด และให้อาหารปลา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ 11 มกราคม 2562 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Views : 74 views