เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2567” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และบรรยายในหัวข้อหุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิด ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 26 มกราคม 2567

เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567 – 2570 วันที่ 22 มกราคม 2567

วิทยากรจัดกิจกรรม เรื่อง STEM และ Coding ในโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 8 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ฯ โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธียื่นเอกเอกสารเพื่อให้ได้ MUPSF” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยากรบรรยายเรื่อง “กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน” และ เรื่อง “การจัดการนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน” วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” ในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข” (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 38 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

TIKTOK IL
จุลสารนวัตกรรม
105,600 views since 16 August 2018