การเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองขั้นสูง (Advanced Brain – Based Learning)” รุ่นที่ 1

shortcourse

      สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ได้จัด โครงการ “การเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองขั้นสูง (Advanced Brain – Based Learning)” รุ่นที่ 1

วัตถุประสงค์
        เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และวางแผนเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ BBL ขั้นสูง เทคนิคการพัฒนาสมองให้คิดแบบอภิปัญญา (Metacognition) หรือการคิดซ้อนคิด ความสามารถคิดเป็นภาพแบบเรียลไทม์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการทาให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมถึงการพัฒนาฝึกทักษะทางระบบประสาทมอเตอร์ให้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค BBL ขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
        ผู้บริหาร นักการศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป จำนวนรวม 30 คน
        *หมายเหตุ ทางโครงการจะดำเนินการจัดการอบรมเมื่อมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20 คน

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
        วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.

        ณ โรงแรม S31 กรุงเทพ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าลงทะเบียน
        รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)
        1. คนละ 6,000 บาท สำหรับหมู่คณะจากสถาบันเดียวกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.)
        2. คนละ 7,000 บาท สำหรับลงทะเบียนแบบล่วงหน้า (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.)
        3. คนละ 7,000 บาท สำหรับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่เคยอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันฯ ที่มีการออกประกาศนียบัตรทุกโครงการ (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.)
        4. คนละ 8,000 บาท สำหรับลงทะเบียนแบบปกติ ลงทะเบียนและจ่ายเงิน ระหว่างวันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.)

วิธีชำระเงิน
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com 
         ** โทรสาร 02-441-0479

ช่องทางการติดต่อ
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734 

Views : 811 views