โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” ปี 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 16-17 กันยายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp” ปี 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยอาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวเปิดโครงการฯ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์ ดร. ติณณภพ แพงผม คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และคุณนำโชค ขุนหมื่นวงค์ เป็นวิทยากรพาน้อง ๆ สัมผัสประสบการณ์ที่น่าทึ่งในโลกของ AI และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งเพื่อสร้างนวัตกรรม AI ในชีวิตประจำวันของเรา เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับบอร์ดไมโครบิตและการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแสง LED และการประยุกต์ใช้ Expansion board และอุปกรณ์ AI เบื้องต้น เราจะทำการฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน AI ร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ และจะมีการ Brainstorm เพื่อให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นในวันแรก ในวันสุดท้าย น้อง ๆ จะนำความรู้ที่ได้รับในวันแรกมาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์งานฝีมือขึ้นมา และท้ายสุดเราจะมีการทบทวนความรู้ (Debrief) และการสะท้อนคิด (Reflect) เพื่อขยายแนวความคิดและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งเข้าสู่ชีวิตประจำวันของเรา นอกจากนี้ยังมีรางวัลและของที่ระลึกพร้อมกับเกียรติบัตรให้แก่น้อง ๆ และถ่ายภาพร่วมกัน

วันที่ 16 กันยายน 2566

วันที่ 17 กันยายน 2566

Views : 239 views