การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง หรือ Brain-Based Learning” รุ่นที่ 4 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง หรือ Brain-Based Learning รุ่นที่ 4” ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 โดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ ทั้งในชีวิตประจำวัน และในวงการศึกษา โดยเนื้อหาการอบรมในวันแรกเริ่มต้นด้วย หลักการพื้นฐานของ Brain-Based Learning การสร้างอารมณ์และความตั้งใจอย่างไรที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จะกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสอย่างไรจึงจะเรียนรู้ได้ดี และการฝึกระบบประสาทมอเตอร์อย่างไรจึงจะปฏิบัติได้เก่ง

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เป็นการเรียนรู้การเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งมีแบบการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน (Learning Style) รวมถึงแนะนำวิธีการฝึกสมองสองซีกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำอย่างไรถึงจะมีความจำแม่นไม่มีลืม และการเป็น Brain-Based Teacher

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ooVoGesU2cTBQMDq9

Views : 121
Please follow and like us: