โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดการเรียนการสอน วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

อบรม/บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำคัญ และถือเป็นหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทักษะ เจตคติ เทคนิคต่าง ๆในด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการวิจัยทางการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มอบให้กองบริหารการศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มพูนทักษะของอาจารย์ใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัด นนทบุรี จัดขึ้นโดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 63
Please follow and like us: