เปิดโลกทัศน์ฯ ม.5 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช 24-26 พฤศจิกายน 2563

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี จำนวน 72 คน ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมี รศ. ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ กล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่น้องๆ

วันแรก วันที่ 25 พ.ย. 2563 ช่วงเช้าน้องๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมผ่านการทำกิจกรรมแรกโดย ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จะพาน้องๆ เรียนรู้และช่วยกันตอบปัญหาไปกับโจทย์กับตัวอย่างสารเคมีรั่วไหลลงในแหล่งน้ำ กับกิจกรรม Who is polluter (PBL)ตามด้วยกิจกรรมที่สอง ผศ.ดร.น้ําค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ให้น้อง ๆ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตโดยใช้มดเป็นตัวหลักในการเล่นเกมกระดาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และรู้จักมดและพฤติกรรมสำคัญของมด ปัจจัยที่ส่งผลต่อมดและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งในธรรมชาติและรอบตัว และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการสื่อสารกับกิจกรรมชื่อว่า “เกมส์มด” ช่วงบ่าย ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ จะชวนน้องๆ ทำกิจกรรมชื่อว่า “Mangrove Survivor” โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบของการเล่นเกมกระดาน ในเนื้อหาความรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ระดมความคิด ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันเขียนสรุปความรู้โดยใช้แผนผังความคิดอีกด้วย และตามด้วยกิจกรรมสุดท้ายของวันแรก จะเป็นการเรียนรู้แนวคิดของ infinity ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ที่มีชื่อว่า “Think beyond” โดย ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

.
ในวันที่สอง วันที่ 25 พ.ย. 2563 น้องๆ จะได้เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน การวางแผนทางการเงิน สร้างแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน้องๆ ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละภาควิชาเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์การแพทย์ 6 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลศิริราช

วันสุดท้ายของโครงการฯ วันที่ 26 พ.ย. 2563 กิจกรรมแรก ผศ.ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง พาน้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ Self – cleaning surface ที่เกี่ยวข้องกับเคมี แรงตึงผิว วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี กับกิจกรรมชื่อว่า “พื้นผิวมหัศจรรย์” ตามด้วยกิจกรรมที่สอง “ผลไม้เจ้าปัญหา” ผศ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน อธิบายถึงการจมหรือลอยของวัตถุในของเหลว และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลาย และความหนาแน่น รวมถึงน้องๆ จะได้ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความหนาแน่นของสารละลายมาออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นของวัตถุ และกิจกรรมสุดท้าย น้องๆ สนุกไปกับการออกแบบแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และการทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการตัดสินใจ และช่วยกันการออกแบบเชิงวิศวกรรมออกมาเป็นอุปกรณ์ยกของอย่างง่าย กับกิจกรรม “Creative thinking and Decision making: STEM+C+D” โดย คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และกล่าวปิดโครงการฯ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ตัวแทนคุณครู และนักเรียนโดย ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

.
ภาพเพิ่มเติม:https://photos.app.goo.gl/DZhHLGvQa8uxyb1h9

Views : 30
Please follow and like us: