โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21” วันที่ 17 – 18 กันยายน 2563

shortcourse อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดประเมินผล โดยมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในช่วงเช้า รศ. ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดโครงการ และต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นทีมวิทยากรได้แก่ ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และ ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ ได้แนะนำความหมายของนวัตกรรม ยกตัวอย่างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทไทย จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านการเล่นบอร์ดเกม

สำหรับวันที่สองของการอบรมเริ่มต้นด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกที่บูรณาการเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บูรณาการสื่อเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล และฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านการนำเสนอโปสเตอร์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างสรรค์ขึ้นระหว่างการอบรม

การอบรมครั้งนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมได้กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งสามฐานคือ “ฐานใจ ฐานกาย และฐานคิด” อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะครูถูกสังคมคาดหวังให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้น “นวัตกรรมการเรียนรู้” จึงสำคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม ครูจำเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงและสามารถบูรณาการกระบวนการ วิธี และสื่อการเรียนรู้ ได้ ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถจะส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง


ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ZzbKGaqvt84PvWPf6

Views : 82
Please follow and like us: