โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนเป็นจีเนียสอย่างดาวินชี (Teaching to be a genius like Da Vinci)”

shortcourse

"เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19"

:: วิทยากร ::
        รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
        ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Cognitive Neuroscience) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

:: กลุ่มเป้าหมาย ::
    ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สอน โค้ช เมนทอร์และบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น

:: รูปแบบการจัดกิจกรรม ::
        –  ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
        – การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        – ฝึกปฏิบัติ และ นำเสนอ

:: วันที่จัดกิจกรรม ::
      เลื่อนการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

:: สถานที่จัด ::
    NOVOTEL BANGKOK SUKHUMVIT 20

:: ค่าลงทะเบียน ::
        สำหรับผู้สนใจทั่วไป
           – 10,000 บาท
(ลงทะเบียนและจ่ายเงินก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.) 
           – 12,000 บาท
(ลงทะเบียนและจ่ายเงินระหว่างวันที่ 31
 ธันวาคม 2563 – วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.)
        สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล / ศิษย์เก่า BBL รุ่น1-4 และหลักสูตร NeuroLeadership รุ่นที่ 1
           – 9,000  บาท
(ลงทะเบียนและจ่ายเงินก่อนวันที่ 30
 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.) 
***ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว***

:: วิธีชำระเงิน ::
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์
        ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com 

:: ช่องทางการติดต่อ ::
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734

Views : 783
Please follow and like us: