โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” รุ่นที่ 2

shortcourse

        สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารนวัตกรรมและเชิงกลยุทธ์” ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระหลักครอบคลุม NeuroLeadership ซึ่งมีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ครอบคลุม SCARF Brain-Based Model ซึ่งเป็นเครื่องมือโมเดลการบริหารตามธรรมชาติของสมอง (ประกอบด้วย Status, Certainty, Autonomy, Relatedness และ Fairness) การอ่านคนลักษณะต่างๆ ตาม DISCO Personality Style (ประกอบด้วย Dominant, Influential, Supportive, Conscientious และ Open Personality Styles) ซึ่งสามารถประยุกต์กับประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาการเป็นผู้นำและจูงใจคนเพื่อสร้างความร่วมมือและการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น และเทคนิคการสร้างทีมงานเชิงกลยุทธ์ อันจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ความสามารถ เปิดมุมมองและกระบวนทัศน์ให้เป็นผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์ ที่มีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการนำองค์กร ในยุคที่มีความพลิกผันทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) สู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

:: วิทยากร ::
        รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
        ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Cognitive Neuroscience) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

:: กลุ่มเป้าหมาย ::
      ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารการศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น

:: รูปแบบการจัดกิจกรรม ::
        –  ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
        – การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
        – ฝึกปฏิบัติ และ นำเสนอ

:: วันที่จัดกิจกรรม ::
      วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.

:: สถานที่จัด ::
    NOVOTEL BANGKOK SUKHUMVIT 20

:: ค่าลงทะเบียน ::
        สำหรับผู้สนใจทั่วไป
           – 13,000 บาท
(ลงทะเบียนและจ่ายเงินก่อนวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.) 

        สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล / ศิษย์เก่า BBL รุ่น1-4
           – 12,000  บาท
(ลงทะเบียนและจ่ายเงินก่อนวันที่ 8
 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.) 
***ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว***

:: วิธีชำระเงิน ::
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์
        ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com 

:: ช่องทางการติดต่อ ::
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734

Views : 788
Please follow and like us: