การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เครดิต :รศ.ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

Views : 13
Please follow and like us: