IL SHORT COURSE “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)” วันที่ 29 ตุลาคม 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)ในหมวดรายละเอียดรายวิชา และผลการดำเนินการของรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ ” ถ่ายทอดความรู้โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์ โดยมี รศ. ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงร่วมฟังการบรรยายด้วย ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 7
Please follow and like us: