โครงการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher) วันที่ 26 ตุลาคม 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา Teaching Computing Science at the Primary Level ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้เปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

Views : 180
Please follow and like us: