โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning” รุ่นที่ 5

shortcourse

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning  รุ่นที่ 5 ”

หลักการและเหตุผล
         เนื่องด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีพันธกิจหลักคือ การเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสู่นักการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ทั้งที่มาจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาและบุคคลทั่วไปก้าวทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกในด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็คือมีแนวคิดในการนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการ โครงสร้าง และการทำงานของสมองเข้ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการรเยนรู้หรือกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้เรียน จากการเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือ Passive learner ไปเป็นผู้ลงมือทำหรือ Active learner ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักการศึกษา ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียน
          ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Brain-Based Learning” จึงได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักการศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง Brain-Based Learning ในแง่ของหลักการของการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning การทำงานของสมองทั้งสองซีกกับการเรียนรู้ แบบการเรียนรู้ (Learning Style) ระบบประสาทกับการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning และทฤษฎีของ Brain-Based Learning เพื่อให้สามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้

โครงการนี้เหมาะสำหรับ
     ผู้บริหาร นักการศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
  วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.

   ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียน
      สำหรับบุคคลทั่วไป
        อัตราค่าลงทะเบียน Early Bird 3,500 บาท  (ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น.)

        อัตราค่าลงทะเบียนปกติ 4,000 บาท (ลงทะเบียนและชำระเงินระภายในวันที่ 5
 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.)

    สำหรับบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่า BBL รุ่นที่ 1 – 4 และ NISE รุ่นที่ 1 – 2
        อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท  (ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 
 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.)
**ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน**

วิธีชำระเงิน
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com 
         ** โทรสาร 02-441-0479

ช่องทางการติดต่อ
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734

Views : 955
Please follow and like us: