โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning
shortcourse

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning”

Brain-Based Learning

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning ”  

หลักการและเหตุผล
         เนื่องด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีพันธกิจหลักคือ การเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสู่นักการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ทั้งที่มาจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาและบุคคลทั่วไปก้าวทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกในด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็คือมีแนวคิดในการนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการ โครงสร้าง และการทำงานของสมองเข้ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการรเยนรู้หรือกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้เรียน จากการเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือ Passive learner ไปเป็นผู้ลงมือทำหรือ Active learner ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักการศึกษา ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียน
          ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Brain-Based Learning” จึงได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักการศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง Brain-Based Learning ในแง่ของหลักการของการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning การทำงานของสมองทั้งสองซีกกับการเรียนรู้ แบบการเรียนรู้ (Learning Style) ระบบประสาทกับการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning และทฤษฎีของ Brain-Based Learning เพื่อให้สามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้

โครงการนี้เหมาะสำหรับ
     ผู้บริหาร นักการศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
  วันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

   ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
**ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่  4 กันยายน 2562**

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
   เบอร์ติดต่อ : 02-441-9729

   อีเมล์ : il.mahidol@gmail.com
    

Views : 1,867 views