อบรมเชิงปฏิบัติการ Python 19-21 เมษายน 2562

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคมภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอน Python อย่างไรให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทำโครงงานอย่างง่ายได้” ในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม เพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ และให้เกิดแนวคิดเชิงคำนวณรวมถึงมีความเข้าใจพื้นฐานทางด้านโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน และสามารถทำโครงงานอย่างง่ายด้วยไพทอนตลอดจนมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อสอนไพทอนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ จากการเปิดรับสมัครเพียงแค่ข้ามคืน มีครูสนใจมากมายแต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดทำให้มีครูเพียง 50 ท่านเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้โครงการยังมีความร่วมมือกับ Coder dojo ประเทศไทย และทีมนินจา Coder dojo มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมสิทยากรเพื่อช่วยอำนวยให้ครูผู่้เข้าร่วมสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน เพื่อมุ่งเป้าในการพัฒนาผู้เรียนในการทำโครงงานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาที่กำหนดไว้ โดย รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม คุณไกลก้อง ไวทยากร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคมภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวแนะนำเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และคุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการธุรกิจภาคการศึกษา บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวแนะนำ Future Ready ASEAN และกล่าวเปิดงาน

Views : 82
Please follow and like us: