โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) “Applications for Effective Teaching and Learning” : Quizizz/Lino

shortcourse

          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) Applications For Effective Teaching And Learning” 

หลักการและเหตุผล
         เนื่องด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีพันธกิจหลักคือ การเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสู่นักการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ทั้งที่มาจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาและบุคคลทั่วไปก้าวทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกในด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการระบาดของ COVID-19 ทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน มาในรูปแบบของออนไลน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งนักการศึกษา ครู อาจารย์ ซึ่งต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียน ดั้งนั้น การใช้ application มาใช้เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้เรียน ให้เป็น Active learner อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีหลาย Application ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในฐานะของผู้สอนและผู้เรียน ที่ใช้งานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์อีกด้วย
        ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) “Applications for Effective Teaching and Learning” จึงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด การใช้งาน และการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ นักการศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง 1) การใช้งาน application จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การใช้งาน application เพื่อบริหารจัดการโครงการ และ 3) การใช้งานระบบ LMS เพื่อบริหารจัดการเรียนรู้  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงได้

วิทยากร
   1) ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
   2) ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
   3) อ.ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย

โครงการนี้เหมาะสำหรับ
     ผู้บริหาร นักการศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

รูปแบบการดำเนินการ
        อบรมผ่านระบบ ZOOM
 meeting
กำหนดการ
        30
 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ค่าลงทะเบียน
     สำหรับผู้สนใจทั่วไป
         คนละ 300 บาท ต่อครั้ง/กิจกรรม
     สำหรับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าหลักสูตรอบรมระยะสั้นทุกโครงการ
         คนละ 250 บาท ต่อครั้ง/กิจกรรม
     สำหรับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า IL ฟรี นับเป็นโครงการ Upskills& Reskills ของส่วนงาน และเครือข่ายในโครงการ Mahidol University Engagement
         อัตราค่าลงทะเบียน ***ฟรี***  
***
 อัตราค่าลงทะเบียน รวมการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM meeting และค่าใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเฉพาะผู้ที่ผ่านแบบทดสอบหลังกิจกรรม โดยจะส่งให้ในรูปแบบไฟล์ pdf

ลงทะเบียนภายในวันที่
        29 ก.ค. 2564

วิธีชำระเงิน
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com
         โทรสาร 02-441-0479
***หมายเหตุ โครงการจะส่ง Link ในการเข้าร่วมอบรม หลังจากที่ท่านชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการติดต่อ
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734

Views : 173 views