ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทําสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” วันที่ 15 ตุลาคม 2564

อบรม/บริการวิชาการ

รศ. ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ วิทยาศาสตร์การเรียนรู้กับการพัฒนาสื่อการสอน และ ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ โปรแกรมช่วยสร้างสื่อให้น่าสนใจ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทําสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM จัดโดย ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Views : 17 views