วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AI เครื่องมือช่วยทำวิจัย” วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AI เครื่องมือช่วยทำวิจัย” เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ได้เพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการควบคุมศักยภาพของ AI อย่างเต็มที่ในการวิจัยของตน วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

Views : 16 views