สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ประธานหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ วงศ์เกี่ย เลขานุการหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 45 คน โดยได้แนะนำสถาบันฯ แผนการบริหาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การขยายผลการประยุกต์นวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

Views : 26 views