วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Workshop : การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Backward Curriculum Design & PLOs Formulation) ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

อบรม/บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ประธานหลักสูตรฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Workshop : การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Backward Curriculum Design & PLOs Formulation) ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4 (Mahidol University Academic Development Program : MU-ADP#4) กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 26 views