วิทยากรบรรยายเรื่อง “เจาะลึก” เทคนิคการเขียนรายงานวิเคราะห์ วันที่ 28 เมษายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

คุณพิชามญชุ์ กาหลง นักวิชาการพัสดุ (ผู้เชี่ยวชาญ) ได้รับเชิญจากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “เจาะลึก” เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์ ให้กับบุคลากรของ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโครงการการส่งเสริม สนับสนุน ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการขอตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้า เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Views : 24 views