วิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง Brain – Based Learning วันที่ 23 กันยายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง Brain – Based Learning วันที่ 23 กันยายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom และ Facebook live จัดโดย เครือข่ายผู้ปกครอง BD54 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ร่วมกับ ฝ่ายแนะแนวและให้คำปรึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Views : 61 views