โครงการ “บริการวิชาการสู่ชมชน กับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร17) วันที่ 20 กันยายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “บริการวิชาการสู่ชมชน กับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร17) กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการสอนน้้อง ๆ จำนวน 30 คน สร้าง Flat Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือใน PowerPoint เพื่อสร้างภาพของตัวเองขึ้นมาได้

ช่วงบ่ายเป็นการมอบเงินสมทบทุนสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียน ที่มีความชำรุดเพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากศิษย์เก่า และบุคลากรสถาบันฯ คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ คณะศิลปศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคคลทั่วไป ตามด้วยการมอบ Poster การเรียนรู้ เกี่ยวกับการสร้าง Flat Graphic และประโยชน์ของสมุนไพร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

และต่อด้วยการให้น้อง ๆ จำนวน 70 คน ทำ “กิจกรรมเรียนรู้ความปลอดภัยของสารระเหย” ผ่านการเล่นเกม น้อง ๆ จะได้เรียนรู้โทษของสารระเหยที่อันตราย และเรียนรู้สัญลักษณ์ความเป็นอันตรายที่ต้องพึงระวัง และสุดท้ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ที่มา และประโยชน์ของสมุนไพร ไปกับการทำ “กิจกรรมสมุนไพรมหัศจรรย์” โดยน้อง ๆ จะได้ลงมือทำยาดมตามกลิ่นที่น้อง ๆ ชอบ และได้ยาดมกลับบ้านกันทุกคน ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร17) จังหวัดนครปฐม วันที่ 20 กันยายน 2566

Views : 33 views