IL Short Course Brain-Based Learning รุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 มกราคม 2563

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain-Based Learning รุ่นที่ 3 ” โดย รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักการศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง Brain-Based Learning ในแง่ของหลักการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning การทำงานของสมองทั้งสองซีกกับการเรียนรู้ แบบการเรียนรู้ (Learning Style) ระบบประสาทกับการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning และทฤษฎีของ Brain-Based Learning เพื่อให้สามารถนำสู่การปฏิบัติจริงได้ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ ห้องทวีวัฒนา (TaweeWatana) ชั้น 6 โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/4Qb8urB6CUR4Krg5A

Views : 128
Please follow and like us: