เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสัญจร ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี วันที่ 20 มกราคม 2563

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสัญจร” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำโดยผศ. ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย คุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร และคุณจตุรงค์ พยอมแย้ม โดยกิจกรรมแรกน้องๆ ได้เรียนรู้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี ลงมือทำการทดลองคุณสมบัติของซิลิกาแอโรเจล และเรียนรู้การออกแบบแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับกิจกรรม “Nano House (STEM)” ตามด้วยน้องๆ ช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์มือกลจากหลอดดูด เรียนรู้การควบคุมมือกลให้สามารถจับสิ่งของได้หลายแบบ กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Robotic hand (STEM)”และกิจกรรมสุดท้าย น้องๆ ได้เรียนรู้การประยุกต์ความรู้เรื่องแรง การเคลื่อนที่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโรลเลอร์โคสเตอร์ กับกิจกรรม “Roller Coaster” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ฮาโมนี่รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม :https://photos.app.goo.gl/mbgy6yQb1H8qMiGz7

Views : 32
Please follow and like us: