โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการใช้ ChatGPT กับ Google Bard AI ChatBot รวมถึงการก้าวข้ามข้อจำกัดและข้อควรระวังการใช้ ChatGPT และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และการสอนแพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ ให้กับผู้บริหาร นักการศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

Views : 111 views