ต้อนรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL 3 เมษายน 2562

ข่าวกิจกรรม

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะกรรมการระบบงานกายภาพและความปลอดภัยต้อนรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทาง COSHEM จัดโครงการนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2562  ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม IL5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 32 views