วิทยากรบรรยายหัวข้อ”ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21″ หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข วันที่ 15 กรกฏาคม 2565

อบรม/บริการวิชาการ

รศ. ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารที่เป็นเลิศให้เกิดรูปธรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 จัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

Views : 83 views