วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี ภายในงานได้รับเกียรติจากนายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เป็นประธานและร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

Views : 6 views