วิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ (Digital Health) สำหรับผู้บริหารสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.) (Mini Management in Lifestyle Medicine: Mini LM) รุ่นที่ 8 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

อบรม/บริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ (Digital Health) สำหรับผู้บริหารสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.) (Mini Management in Lifestyle Medicine: Mini LM) รุ่นที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ ผู้รับบริการสุขภาพ ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้หลักการของเวชศาสตร์วิถีชีวิต วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Views : 14 views