วิทยากรหัวข้อเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีแผนการเรียนแบบ research based program” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีแผนการเรียนแบบ research based program” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

Views : 8 views