โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” 3-4 สิงหาคม 2563

shortcourse อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” โดยมีวิทยากรหลักคือ รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกับทีมบริหารได้แก่ ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้น้ำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” จัดแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน โดยในวันแรก มีเนื้อหาสาระและกิจรรม เกี่ยวกับ NeuroLeadership SCARF Brain-Based Model ซึ่งเป็นเครื่องมือโมเดลการบริหารตามธรรมชาติของสมอง

สำหรับการอบรมในวันที่สอง เริ่มต้นด้วยการทบทวนเนื้อหาที่ได้บรรยายไปแล้ว และเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานที่แต่ละท่านเผชิญ จากนั้นเป็นกิจกรรมและการบรรยายเกี่ยวกับ การอ่านคนลักษณะต่าง ๆ ตาม DISCO Personality Style ซึ่งสามารถประยุกต์กับประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาการเป็นผู้นำและจูงใจคนเพื่อสร้างความร่วมมือและการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น และเทคนิคการสร้างทีมงานเชิงกลยุทธ์ อันจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ความสามารถ เปิดมุมมองและกระบวนทัศน์ให้เป็นผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์ ที่มีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการนำองค์กร ในยุคที่มีความพลิกผันทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) สู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยตลอดการอบรม ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสรับฟังการบรรยาย ทำกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ และฝึกฝน ทำความเข้าใจในฐานะผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานของตนเองได้เป็นอย่างดี

Views : 113 views