ต้อนรับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ม.เกษตรฯ 19 พฤศจิกายน 2562

อบรม/บริการวิชาการ

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผศ. ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำเสนอประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ การดำเนินงานและพันธกิจต่าง ๆ การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่จะนำไปเป็นต้นแบบและประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

Views : 109
Please follow and like us: