โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดโค้ด: การเรียนรู้โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3” (Kid Code: Unplugged Coding for Primary Students 3)

shortcourse

:: กลุ่มเป้าหมาย ::
        นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1–6 หรืออายุ 7–12 ปี จำนวน 30 คน

:: รูปแบบการจัดกิจกรรม ::
          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้โค้ดดิ้งผ่านประสบการณ์ตรงด้วยการเล่น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ตัวละครหรือการ์ตูนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคุ้นเคย

:: วันที่จัดกิจกรรม ::
       วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30–16:30 น.

:: สถานที่จัด ::
      ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

:: ค่าลงทะเบียน ::
        1,500 บาท

:: วิธีชำระเงิน ::
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์
        ธนาคารไทยพาณิชย์

        **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com

:: ช่องทางการติดต่อ ::
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-973

Views : 196
Please follow and like us: